Gwarancja jakości
Zarządca Nieruchomościami 
Jest to osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami , prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko .  Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603)

Uzyskanie licencji Zarządcy Nieruchomości
Obecnie aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomości i móc prowadzić działalność zawodową związaną z Zarządzeniem Nieruchomościami należy spełnić kilka ustawowych warunków, w tym m. in. posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz  odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę. Licencję może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna.

Obowiązki Zarządcy Nieruchomości
Art. 186 ustawy o gospodarce nieruchomościami definiuje kodeks powinności zarządcy:
•    stosować przepisy prawa,
•    stosować standardy zawodowe,
•    kierować się zasadami etyki zawodowej,
•    czynności zarządzania wykonywać za szczególną starannością,
•    kierować się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności zarządzania,
•    stale doskonalić kwalifikacje zawodowe.
Te ogólne przepisy ustawy są mniej lub bardziej formalnie uszczegółowione w wielu źródłach i opracowaniach. Od kwietnia 2008 nastąpiła zasadnicza zmiana przepisów o stałym doskonaleniu - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego. Według wyżej wymienionego Rozporządzenia obowiązek doskonalenia zawodowego spoczywa na wszystkich osobach, które posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami tj. na pośrednikach w obrocie nieruchomościami, zarządcach nieruchomości i rzeczoznawcach majątkowych. Spełnienie tego obowiązku polega na udziale osoby uprawnionej w seminariach, szkoleniach lub kursach specjalistycznych dotyczących gospodarowania nieruchomościami i rynku nieruchomości w zakresie uprawnień i licencji zawodowych posiadanych przez osobę uprawnioną (§ 3.1 Rozporządzenia). Organizator takiego seminarium, szkolenia bądź kursu zobowiązany jest do przesłania w ciągu 14 dni od zakończeniu szkolenia, kursu bądź seminarium do Ministerstwa Infrastruktur listy obecności z podaniem imienia, nazwiska oraz numerem licencji zawodowej. Dzięki temu na koniec roku Ministerstwo w łatwy sposób będzie mogło skontrolować kto z uprawnionych osób spełnił obowiązek doskonalenia zawodowego (§ 5,6,7 Rozporządzenia). W paragrafie ósmym ustawodawca określa, iż aby obowiązek stałego doskonalenia był spełniony osoba uprawniona musi uczestniczyć w ciągu jednego okresu rozliczeniowego (rok kalendarzowy) co najmniej w 24 godzinach edukacyjnych kształcenia w dowolnie wybranych formach (§ 8.2 Rozporządzenia)

Państwa gwarancją jakości naszych usług są nasze licencje i uprawnienia
Zarządcy są członkami Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Pracownicy Działu Technicznego są członkami Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej zarządcy
Polisa od odpowiedzialności cywilnej zawarta w STU ERGO HESTIA SA

Legalność wykorzystywanego oprogramowania, potwierdzona posiadanymi licencjami
    
Windows 98
     Windows XP,
     MS Office XP,
     Novell,
     System finansowo księgowy „S_czynsz”
     System Łatwej Obsługi Nieruchomości WELES 3


lipiec 2024

14
login:
hasło:
Wyszukiwarka